ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ УАҚЫТ, КЕҢІСТІК, ӨЛШЕМГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРГЕ ҰЙЫТҚЫ БОЛҒАН СӨЗДЕР

  • Ә. К. Тоқтанова Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

В статье рассматриваются фразеологизмы времени, измерения и пространства; структура таких фразеологизмов сформирована на основе разных слов.

References

1. Сарбасова Г.А. Қазақ және түрік тілдеріндегі халықтық өлшем атауларының этнолингвистикалық сипаты. Филол. ғыл. канд. дис. автореф. – Алматы,2009. – 21 б.
2. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1977. – 711 б.
3. Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. – Алматы, 1997. – 256 б.
4. Кеңесбаев І. “3, 7, 9, 40-пен” байланысты ұғымдар // Известия АН КазССР. Серия филол. – 1946. – № 4. – 23- 28 стр.
5. Сарышова К.С. Қазақ тіліндегі эмоцияны бейнелейтін фразеологизмдер. Филол. ғыл. канд. дәрежесін алу үшін жазылған диссертация. – Қызылорда, 2006. – 152 б.
6. А.В. Кунин Курс фразеологии современного английского языка.- Дубна «Феникс» 2005г.
7. Cambridge Idioms Dictionary, 2nd ed. Copyright © Cambridge University Press 2006. Reproduced with permission.
Published
2015-10-19
How to Cite
ТОҚТАНОВА, Ә. К.. ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ УАҚЫТ, КЕҢІСТІК, ӨЛШЕМГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРГЕ ҰЙЫТҚЫ БОЛҒАН СӨЗДЕР. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 134, n. 4, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1301>. Date accessed: 20 sep. 2018.

Keywords

фразеологизмдер;соматизмдер;анатомиялық атаулар;ұйытқы болған