Егеменді Қазақстан Республикасының ұлттық идеясының туындысы (Ұлт көсемі– Н.А. Назарбаевтың гуманитарлық дискурсі бойынша)

  • А. Б. Туманова Казахский национальный университет имени аль-Фараби
  • Б. У. Джолдасбекова

Аннотация

Бұл мақала халықтың, мемлекеттің ұлттық идеясының құрылымы мәселесіне арналған. Онда Н.Ә. Назарбаевтін Қазақстан республикасыпрезидентінің гуманитарлық дискурсы қарастырылады. Назарбаевтың «Әлемнiң эпицентрi» (2001 г.) деген кiтабы ерекше зерттеледі. Осымен байланысты ұлт, халық, ұлттық ой, гуманитарлық дискурс және т.б. терминдер, олардың негiзгi мағыналары қаралады. Мақаланың мақсаты – ҚР егемендi мемлекеттілігі негiзiн қазақ халқының ұлттық публицистикалық мәтiнінің материалдарында көрсету. Иллюстративтік материалдары ретінде ұлткөсемінің кітабынан үзінділері көрсетiлген, кітапта ҚР аумақтағы ядролық қарудың сынақтарын тоқтату туралы және одан бас тарту егжей-тегжейлi баяндалған (1991-1999 ж.). Зерттеу мақсатына жету үшiн бақылау әдiстер, жеке-авторлық сентенцияларын мәтiнінен жаппай iрiктеу, олардыңсипаттамасы және жүйелеу пайдаланылған. Талдаудың нәтижелерi студеттер мен магистранттар гуманитарлық дискурстi лингвостилистикалық талдау сабақтарында пайдаланыла алады.

Литература

1.1. Алексеева В.А. Национальная идея // В. Кемеров. Философская энциклопедия. – Панпринт, 1998.
2.2. Пралиева Г.К. Роль национальной идеи и национальной культуры в построении правового и демократического государства и консолидации Казахстанского общества // Вестник КазНУ. Серия юридическая. – 2010. – № 3. – С. 22-25.
3.3. Телемтаев М.М. Национальная идея российского народа. – М., 2004-2008.
4.4. Мазуренко А.В. Национальная идея России как феномен национального самосознания в конце XX века // Философская мысль в России: традиция и современность. – Т. 2. – С.-Петербург, 1977. – С. 373.
5.5. Бык А. Национальная идея Казахстана. – 6 января 2003.
6.6. Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. – Астана: Елорда, 2001. – 294 с.1.1. Alekseeva V.A. Nacional’naja ideja // V. Kemerov. Filosofskaja jenciklopedija. – Panprint, 1998.
2.2. Pralieva G.K. Rol’ nacional’noj idei i nacional’noj kul’tury v postroenii pravovogo i demokraticheskogo gosudarstva i konsolidacii
Kazahstanskogo obshhestva // Vestnik KazNU. Serija juridicheskaja. – 2010. – № 3. – S. 22-25.
3.3. Telemtaev M.M. Nacional’naja ideja rossijskogo naroda. – M., 2004-2008.
4.4. Mazurenko A.V. Nacional’naja ideja Rossii kak fenomen nacional’nogo samosoznanija v konce XX veka // Filosofskaja
mysl’ v Rossii: tradicija i sovremennost’. – T. 2. – S.-Peterburg, 1977. – S. 373.
5.5. Byk A. Nacional’naja ideja Kazahstana. – 6 janvarja 2003.
6.6. Nazarbaev N.A. Jepicentr mira. – Astana: Elorda, 2001. – 294 s.
Как цитировать
ТУМАНОВА, А. Б.; ДЖОЛДАСБЕКОВА, Б. У.. Егеменді Қазақстан Республикасының ұлттық идеясының туындысы (Ұлт көсемі– Н.А. Назарбаевтың гуманитарлық дискурсі бойынша). Евразийский журнал филологии: Наука и Образование, [S.l.], v. 156, n. 4, apr. 2016. ISSN 2618-0782. Доступно на: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1549>. Дата доступа: 26 mar. 2019

Ключевые слова

ұлт; халық; ұлттық ой; гуманитарлық дискурс,; авторлық сентенция.