Особенности грамматической формы категории залога в романе «Каргын»

  • L. А. Chaltykenova
  • Zh. А. Shaimerdenova

Аннотация

В статье рассматриваются особенности образования граммати­ ческих форм при помощи категории залога в романе Дулата Иса­ бекова «Каргын». Автор утверждает, что связь духовного богатства народа и менталитета показана Д.Исабековым через использование залоговых категорий, а также приводит примеры использования за­ логовых форм и способы их образования. Результаты исследования отражены в опорных схемах и таблицах

Литература

1 1.Төлеуов Ә. Қазақ тіліндегі етістіктің грамматикалық категориялары. – Алматы: Мектеп, 1975. – 69 б.
2 2.Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Жазушы, 1974. – 85 б.
3 3.Исаев С.М. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. – Алматы: Өнер, 2007. – 340 б.
4 4.Исабеков Д.И. Таңдамалы ІІ том. – Алматы: Жазушы, 1993 – 491 б.
5 5.Жаңабекова А. Биоморфология терминдерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: Санат, 2009. – 480 б.

1 1.To’lewov A’. Qazaq tіlіndegі etіstіktіng grammati’’kali’q kategori’’yalari’. – Almati’: Mektep, 1975. – 69 b.
2 2.Mamanov I’. Qazaq tіl bіlіmіnіng ma’selelerі. – Almati’: Jazwshi’, 1974. – 85 b.
3 3.I’’saev S.M. Qazіrgі qazaq tіlі. Morfologi’’ya. – Almati’: O’ner, 2007. – 340 b.
4 4.I’’sabekov D.I’’. Tangdamali’ ІІ tom. – Almati’: Jazwshi’, 1993 – 491 b.
5 5.Jangabekova A. Bi’’omorfologi’’ya termi’’nderіnіng tu’sіndіrme so’zdіgі. – Almati’: Sanat, 2009. – 480 b.
Как цитировать
CHALTYKENOVA, L. А.; SHAIMERDENOVA, Zh. А.. Особенности грамматической формы категории залога в романе «Каргын». Евразийский журнал филологии: Наука и Образование, [S.l.], v. 158, n. 6, may 2016. ISSN 2618-0782. Доступно на: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1687>. Дата доступа: 19 mar. 2019

Ключевые слова

грамматическая категория; категории залога; грамматическая форма; лексико-грамматическое значение; аффикс; коммуникативный акт; концептуализация; когнитивная система.