Different аpprоаches оf using the cоncept оf pоliteness (оn the mаteriаls оf Kаzаkh, Englishаnd Chinese)

  • M.А. Zhаnаbekоvа КазНУ имени аль-Фараби
  • D.А. Kаrаgоishiyevа КазНУ имени аль-Фараби
  • K.K. Kurkebаev КазНУ имени аль-Фараби
  • S. Ulpаn КазНУ имени аль-Фараби

Abstract

Мақалада тілдегі «сыпайылық» концептісін қолданудағы түрлі әдістер келтірілген. Қазақ және қытай тіл мәдениетіндегі «сыпайылық» түсінігінің айырмашылықтары қаралады. Бұл мақалада мәдениетаралық қарым-қатынасқа қажетті сыпайылық сақтау ережелерінің мысалдарын ұсынамыз. Сыпайылық әртүрлі нысанда көрінетін мінез-құлық ережесі ретінде қарастырылады. Ұсынылып отырған мақаланың негізгі мақсаты – сыпайылықтың пайда болуының негіздерін зерттеу, мәдениетаралық қарым-қатынастың себептерін талдау, қазақ және қытай мәдениетінің айырмашылықтарын ажырату, түрлі мәдениет өкілдерінің сыпайылық түсінігін қолдану әдістерін үйрену. Біз сыпайылық түсінігінің дұрыс қолданылуы үшін түрлі мәдениеттегі оның жүзеге асу қағидаларын дұрыс түсіну керектігін көрсетеміз.Түйін сөздер: сыпайлық, әртүрлі мәдениет, қолданыс, қарым-қатынас.
Published
2018-02-13
How to Cite
ZHАNАBEKОVА, M.А. et al. Different аpprоаches оf using the cоncept оf pоliteness (оn the mаteriаls оf Kаzаkh, Englishаnd Chinese). Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 165, n. 1, p. 162-167, feb. 2018. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/2083>. Date accessed: 22 oct. 2018.