ПРОФЕССОР Т.САЙРАМБАЕВ ЖӘНЕ СӨЗ ТІРКЕСІ СИНТАКСИСІНІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

  • С. Қ. Әлісжан Назарбаев Университетінің профессоры, Астана қ.

Abstract

ПРОФЕССОР Т.САЙРАМБАЕВ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА СЛОВОСОЧЕТАНИИ. В статье рассматривается вклад труда проф. Т.С.Сайрамбаева по синтаксису словосочетания казахского языка.
Анализируются основные взгляды данного ученого по словосочетанию. По мнению автора статьи, труды ученого имеют важное значение при изучении словосочетании современного казахского языка.

References

1. Сайрамбаев Т.С. Глагольные словосочетания с прилагательными и числительными в современном казахском языке. Автореферат канд. филол. наук: Алма-Ата. 1965.

2. Сайрамбаев Т. Синтаксистің кейбір мәселелері. Алматы: Мектеп, 1996.

3. Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі. Алматы: Рауан, 1991.

4. Тұрарова А.Н. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз тіркестернің басыңқы сыңарлары. Филол. ғыл. канд... авторефераты: Алматы. 1999.

5. Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. Алматы: Санат, 1998.

6. Сайрамбаев Т. Структурные - семантические типы сложных словосочетаний в современном казахском языке.
Автореферат... докт. филол. наук: Алма-Ата. 1982.

7. Сайрамбаев Т. Терминдердің сөз тіркесіндегі құ-
рылымдық ерекшеліктері туралы // Қазақ терминология-
сының мәселелері. Алматы: Ғылым, 1986.
Published
2015-10-19
How to Cite
ӘЛІСЖАН, С. Қ.. ПРОФЕССОР Т.САЙРАМБАЕВ ЖӘНЕ СӨЗ ТІРКЕСІ СИНТАКСИСІНІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 135, n. 1, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/271>. Date accessed: 20 sep. 2018.
Section
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ҒАЛЫМ ТҰЛҒАСЫ:ПРОФЕССОР Т. САЙРАМБАЕВТЫҢ ҒЫЛЫМДАҒЫ ІЗІ

Keywords

грамматикалық; терминдердің сөз;