ЕСІМДІ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ-ТҰЛҒАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СЫҢАРЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ МАҒЫНАЛЫҚ БАЙЛАНЫС

  • Б. Елікбаев М.О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Abstract

СЕМАНТИКО-ФОРМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИМЕННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИИ.
В статье рассматривается семантико-формальная структура именных словосочетании.

References

1. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 444 б.

2. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1999. – 581 б.

3. Басымов Х. Сөйлемнің тұрлаусыз м‰шелері // Халық мұғалімі. – 1939. – №1. – 29-39 бб.; – 1939. – №2. – 15-21 бб.

4. Ермеков Ә. Тағы да сөйлем м‰шелері туралы // Халық мұғалімі. – 1939. – № 9. – 67-70 бб.

5. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. (Избранные труды). – М.: Наука, 1975. – 558 c.

6. Қазақ тілінің грамматикасы. ІІ бөлім. Синтаксис. – Алматы: Ғылым, 1967. – 235 б.

7. Жакупов Ж.А. Қазақ тілі функциональдық синтаксисі (контекст проблемасы): филол. ғыл. д. ... дис. – Алматы, 1999. – 225 б.

8. Аманжолов С. Қазақ тілі ғылми синтаксисінің қысқаша курсы. – Алматы, 1940. – 248 б.

9. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы: Қазақ ССР ҒА баспасы, 1954. – 562 б.

10. Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі. – Алматы: Рауан, 1991. – 176 б.

11. Елікбаев Б.К. Жанаса байланысқан есімді сөз тіркестері // Жусуп Баласагын ат. Кыргыз улуттук университетинин Жарчысы. – Бишкек, 2008. № 4. – 5-8 бб.
Published
2015-10-19
How to Cite
ЕЛІКБАЕВ, Б.. ЕСІМДІ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ-ТҰЛҒАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СЫҢАРЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ МАҒЫНАЛЫҚ БАЙЛАНЫС. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 135, n. 1, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/295>. Date accessed: 21 sep. 2018.
Section
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ӘЛЕМ БЕЙНЕСІ

Keywords

Сөз тіркесі; грамматика;