ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТОПОНИМИКАЛЫҚ АТАУЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ НЕГІЗДЕРІ

  • Ж. Ж. Әбдіғалимова Казахский Национальный Университет имени аль - Фараби

Abstract

Познавательные основы топономических названий тюркского языка

References

1. Қасым Б.Қ. Сөзжасам: семантика, уәждеме. –Алматы, 2003.

2. Ермекбай Ғ. Жер бедері атауларының топонимдер құрамында кездесу жиілігі. // ҚазМУ Хабаршысы. Филология сериясы. –Алматы, 2002. №18(52) -103-107 б.
Published
2015-10-19
How to Cite
Ж. ӘБДІҒАЛИМОВА, Ж.. ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТОПОНИМИКАЛЫҚ АТАУЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ НЕГІЗДЕРІ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 135, n. 1, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/360>. Date accessed: 20 sep. 2018.
Section
ТІЛ - ҚҰРАЛДЫҢ ТҰЛҒА ТОЛЕРАНТТЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Keywords

лингвистика; тарихи; лексика.