Vol 161, No 3 (2016)

Вестник КазНУ. Серия филологическая

Table of Contents

Zh. S. Abayeva
G. Akhmetbek, А. Nurzhayeva
Б. Н. Бекмaшевa, Ә. Ә. Жәутікбaевa
PDF
А. М. Dosanova, D. B. Madyeva, V. B. Shakenova
G. U. Ibrayev, А. S. Aitpayeva, А. Т. Rakhmetova
N. B. Itzhanova
Д. А. Қaрaғойшиевa, A. К. Сaдықовa, А. Т. Аушaхмaн
PDF
В. D. Kerimbekova
R. А. Mamedov
N. Misbohiddini, Yu. Ozyashar
С. А. Одaновa, Р. А. Абишовa
G. А. Seydullayeva
B. М. Suіyerkul, К. А. Sakhova
К. К. Kurkebayev, E. М. Temirgalieva
A. Я. Азимовa
PDF
N. A. Aldabek
B. К. Bazylova
А. S. Buldybay
P. А. Huseynova
Zh. Dzhalamova, B. Joldasbekova
А. Kuliyeva
N. B. Sagyndykov, А. Esenkulova
B. S. Sarbasov
Zh. B. Satkenova, N. К. Bissegaliyeva
Т. B. Seydуmhanova
Э. А. Сейтқaзы
PDF
Е. М. Soltanaeva, L. Zh. Musaly, А. S. Ajtmuhambetova
А. S. Tarakov, А. S. Aytmukhanbetova
G. B. Shainova
G. Т. Zhumaseitova
О. Б. Алтынбековa, О. B. Altynbekova, N. Ju. Zueva, G. Z. Bekturganova
F. К. Atabayeva, G. Қ. Atabayeva
B. К. Ayazbayeva
N. Zh. Yegizbaeva, Y. Е. Khairusheva
Ф. М. Ержaновa, З. С. Егизбaевa, Т. Е. Игенбaй
Z. М. Zhankalova, А. Т. Baktybayeva
Е. Е. Khairusheva, К. Z. Zhappar
А. А. Zhautikbayeva, G. А. Abdullaeva
S. B. Zhusanbaeva, А. Т. Zhusanbaeva
Р. M. Мейрaмғaлиевa
PDF
G. А. Orazaeva, Е. U. Artykova
А. А. Raymbekova, G. S. Koyshybaeva
К. М. Rakhova
N. Е. Savchits, М. К. Kudiyarbekova, Sh. А. Ismailova
Л. E. Стрaутмaн, Ш. Б. Гумaровa
PDF
Р. С. Туребековa, A. Ж. Кaлиевa
PDF
Р. Қ. Өмірбековa, Г. Д. Дaнияровa, A. Ж. Жұмaгұловa
PDF
G. Е. Utebalieva, R. М. Yesbulatova
D. А. Turdiyeva, N. S. Bessirova, J. А. Abdrakhmanova
G. S. Kamzaeva
A. A. Караев
PDF
G. К. Kazybek, Э. К. Bekturova
А. Tilivaldi-­Khamraev