Егеменді Қазақстан Республикасының ұлттық идеясының туындысы (Ұлт көсемі– Н.А. Назарбаевтың гуманитарлық дискурсі бойынша)

  • А. Б. Тұманова Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
  • Б. Ө. Джолдасбекова

Аннотация

Бұл мақала халықтың, мемлекеттің ұлттық идеясының құрылымы мәселесіне арналған.Онда Н.Ә. Назарбаевтін Қазақстан республикасыпрезидентінің гуманитарлық дискурсы қарастырылады. Назарбаевтың «Әлемнiң эпицентрi » (2001 г.) деген кiтабы ерекше зерттеледі. Осымен байланысты ұлт, халық, ұлттық ой, гуманитарлық дискурс және т.б. терминдер, олардың негiзгi мағыналары қаралады. Мақаланың мақсаты – ҚР егемендi мемлекеттілігі негiзiн қазақ халқының ұлттық публицистикалық мәтiнінің материалдарында көрсету. Иллюстративтік материалдары ретінде ұлткөсемінің кітабынан үзінділері көрсетiлген, кітапта ҚР аумақтағы ядролық қарудың сынақтарын тоқтату туралы және одан бас тарту егжей- тегжейлi баяндалған (1991-1999 ж.). Зерттеу мақсатына жету үшiн бақылау әдiстер, жеке- авторлық сентенцияларынмәтiнінен жаппай iрiктеу, олардыңсипаттамасы және жүйелеу пайдаланылған. Талдаудың нәтижелерi студеттер мен магистранттар гуманитарлықдискурстi лингвостилистикалық талдау сабақтарында пайдаланыла алады.

Литература

1.1. Алексеева В.А. Национальная идея // В. Кемеров. Философская энциклопедия. – Панпринт, 1998.
2.2. Пралиева Г.К. Роль национальной идеи и национальной культуры в построении правового и демократического государства и консолидации Казахстанского общества // Вестник КазНУ. Серия юридическая.– 2010. – № 3. – С. 22-25.
3.3. Телемтаев М.М. Национальная идея российского народа.– М., 2004-2008.
4.4. Мазуренко А.В. Национальная идея России как феномен национального самосознания в конце XX века // Философская мысль в России:традиция и современность. – Т. 2. – С.-Петербург, 1977. – С. 373.
5.5. Бык А. Национальная идея Казахстана. – 6 января 2003.
6.6. Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. – Астана: Елорда, 2001. – 294 с.


1.1. Alekseeva V.A. Nacional’naja ideja // V. Kemerov. Filosofskaja jenciklopedija. – Panprint, 1998.
2.2. Pralieva G.K. Rol’ nacional’noj idei i nacional’noj kul’tury v postroenii pravovogo i demokraticheskogo gosudarstva i konsolidacii
Kazahstanskogo obshhestva // Vestnik KazNU. Serija juridicheskaja. – 2010. – № 3. – S. 22-25.
3.3. Telemtaev M.M. Nacional’naja ideja rossijskogo naroda. – M., 2004-2008.
4.4. Mazurenko A.V. Nacional’naja ideja Rossii kak fenomen nacional’nogo samosoznanija v konce XX veka // Filosofskaja
mysl’ v Rossii: tradicija i sovremennost’. – T. 2. – S.-Peterburg, 1977. – S. 373.
5.5. Byk A. Nacional’naja ideja Kazahstana. – 6 janvarja 2003.
6.6. Nazarbaev N.A. Jepicentr mira. – Astana: Elorda, 2001. – 294 s.
Как цитировать
ТҰМАНОВА, А. Б.; ДЖОЛДАСБЕКОВА, Б. Ө.. Егеменді Қазақстан Республикасының ұлттық идеясының туындысы (Ұлт көсемі– Н.А. Назарбаевтың гуманитарлық дискурсі бойынша). Евразийский журнал филологии: Наука и Образование, [S.l.], v. 156, n. 4, apr. 2016. ISSN 2618-0782. Доступно на: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1512>. Дата доступа: 25 may 2019

Ключевые слова

ұлт; халық; ұлттық ой; гуманитарлық дискурс; авторлық сентенция.