І. Жансүгіров поэмаларындағы көнерген сөздердің қолданылу ерекшеліктері

Авторы

  • Ә. Қ. Ахметова І. Жансүгіров атындағы ЖМУ-дың аға оқытушы, Талдықорған
        35 15786

Ключевые слова:

Архаизмдер, лексикасындағы, сәукеле.

Аннотация

Мақалада І.Жансүгіровтің поэмаларындағы көнерген сөздер қарастырылады. Тарихи шығармаларды жазуда көнерген сөздерді қолданудың маңызы зор. Суреттеліп отырған заманның кейпін көнерген сөздерсіз сипаттау мүмкін де емес. Аталмыш мақалада Ілияс поэмаларындағы көнерген сөздерді қолданудың себептері көрсетіліп, талданған. Поэмалардан терілген мысалдар бірнеше түрге бөлінген. Айтылған пікірлер мен ойлар сол мысалдар арқылы дәлелденіп, оларды қолданудағы ерекшеліктер көрсетілген. Научная статья раскрывает употребление архаизмов в поэмах писателя И. Жансугурова. Архаизмы характеризуют облик эпохи и являются основными лексическими единицами в исторических произведениях. В данной статье обсуждаются причины применения архаизмов в поэмах Илияса Жансугурова. В полной мере дано определение нескольких видов архаизмов с помощью примеров, которые были собраны из поэм автора. Приведены примеры суждений и выводов поэта, особенности его мастерства.

Библиографические ссылки

1. Болғанбайұлы Ә. Қалиұлы Қ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. – Алматы, 1997. – 153 б.

2. Дауленова С. Барымта и ее ликвидация в первые годы Советской власти в Казахстане. Проблемы казахского обычного права. – А,
1984.

3. А. Айғабылұлы. Қазақ тілінің лексикологиясы. – А, 2007. – 66 б.

4. Жансүгіров І. Бес томдық шығармалар жинағы, екінші том. – Алматы, 1987. – 341 б.

Загрузки

Опубликован

2015-10-19

Как цитировать

Ахметова, Ә. Қ. (2015). І. Жансүгіров поэмаларындағы көнерген сөздердің қолданылу ерекшеліктері. Вестник КазНУ. Серия филологическая, 137(3). извлечено от https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/857