Адекватность перевода поэтики текста романа Ф.М. Достоевского «Идиот»

  • Zh.T Abdullayeva Казахского национального университета им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

Аннотация

Аталмыш мақалада Ф.М. Достоевскийдің «Нақұрыс» романы поэтикасының қазақ тілінетәржімалану сәйкестігі қарастырылады. Аудармашы Н. Сыздықовтың автордың көркем әдісін,поэтикасының тереңдігін ұғынып, роман стилінің көркемдік ерекшеліктерін аудармада сақтағанытуралы тұжырымдар жасалынады. Аударма үдерісінде түпнұсқа мәтіні мен аударма мәтініарасындағы байланыстың, стильдік, интоннациялық ерекшеліктердің, шығарма сарыныныңсақталуы Н. Сыздықовтың көркем аударма саласындағы шеберлігі мен тәжірибесін көрсетеді.Н.Сыздықовтың адекватты аудармасы оның жазушы шығармасының поэтикасын, эстетикасын,философиясын талдап-саралай білгендігінен хабар береді. Зерттеу көрсеткендей, аудармашыФ.М. Достоевскийдің мәтініндегі әрбір сөздің мағыналық қызметін ескере отырып, оны қазақтіліне барынша дәл әрі толық жеткізуге тырысқан.
Опубликована
2018-11-01
Как цитировать
ABDULLAYEVA, Zh.T. Адекватность перевода поэтики текста романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Евразийский журнал филологии: Наука и Образование, [S.l.], v. 169, n. 1, p. 186-190, nov. 2018. ISSN 2618-0782. Доступно на: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/2173>. Дата доступа: 23 apr. 2019